CERERE DE RADIERE[1] A UNUI DEBIT/OBLIGATIE

 

Prin prezenta, subscrisa ___________________________________________ cu sediul social/domiciliul in _________, str. ________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, sector/judet ________, avand date de identificare (nr. Reg. Com., C.U.I, BI) ________________________________________________________________, cont nr. _____________________ deschis la _________________________, reprezentata prin dl./d-na __________________________ avand functia de _____________________, in calitate de CREDITOR/DEBITOR al obligatiei/debitului inscris sub CTLN[2] mentionat mai jos, in baza documentelor prezentate de delegatul nostru

SOLICITAM:

radierea din Lista Neagra a Debitorilor care poate fi accesata public pe INTERNET la adresa www.listaneagra.ro, a debitelor/obligatiilor cu urmatoarele caracterisitici:

Creditor[3]:__________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Debitor[4]:__________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

CTLN al debitului/obligatiei[5]:____________________________________________

Valoarea debitului/obligatiei [6]:______________________________________________________

Descrierea debitului/obligatiei:______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________.

 

Declar ca datele inscrise in acest formular sunt exacte avand deplina cunostinta de faptul ca falsul in declaratii se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului penal cu inchisoare.

 

Reprezentant legal Creditor/Debitor,

Nume si Prenume ___________________________

Functia ______________________

Semnatura ___________________

L.S. __________


[1] Se completeaza cate o cerere pentru fiecare debit/obligatie care se radiaza

[2] Cod Tranzactie Lista Neagra

[3] Se vor trece toate datele de identificare a Creditorului solicitant (denumire, forma juridica, sediu social, numar de inamtriculare la Reg. Com., CUI sau cod fiscal, telefon, fax, persoana de contact)

[4] Se vor trece toate datele de identificare a Debitorului (denumire, forma juridica, sediu social, numar de inamtriculare la Reg. Com., CUI sau cod fiscal)

[5] Se va trece denumirea, numarul si data documentului care da nastere sau atesta existenta obligatiei (contract, comanda ferma, sentinta judecatoreasca definitiv si irevocabila, etc., precum si denumirea, numarul si data documentului care naste executarea obligatiei de plata factura -)

[6] Se va trece valoarea individuala a unei singure obligatii sau a unui singur debit asa cum este estimata de Creditor sau, respectiv rezulta din documentul contabil aferent.