DELEGATIE[1]

 

Prin prezenta, subscrisa ___________________________________________ cu sediul social/domiciliul in _________, str. ________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, sector/judet ________, avand date de identificare (nr. Reg. Com., C.U.I, BI) ________________________________________________________________, cont nr. _____________________ deschis la _________________________, reprezentata prin dl./d-na __________________________ avand functia de _____________________, in calitate de in calitate de CREDITOR/DEBITOR al obligatiei/debitului inscris sub CTLN[2] mentionate in cererile de radiere anexate, delegam pe dl./d-na __________________________ sa efectueze toate operatiunile legate de radierea din serviciul Lista Neagra a Debitorilor a debitelor/obligatiilor si debitorilor nostri care rezulta din documentele prezentate de delegatul nostru.

Dl./d-na ________________________ se identifica cu BI/CI seria ___ nr. _____________, eliberat de _________________ la data de ___________, CNP ________________________.

 

 

Reprezentant legal Creditor/Debitor,

Nume si Prenume ___________________________

Functia ______________________

 

Semnatura ___________________

 

L.S. __________

 

 

 

 

 [1] Persoanele fizice pot fi reprezentate de catre orice alta persoana numai in baza unei procuri speciale autentice, prezenta delegatie nefiind valabila sub semnatura privata.

[2] Cod Tranzactie Lista Neagra