FORMULAR DE INSCRIERE A UNUI DEBIT/OBLIGATIE

 

Subsemnatul/a ____________________________, reprezentant legal al Beneficiarului contractului de prestari servicii nr. _________ din data ________________, prin delegatul nostru dl./d-na _________________________, conform delegatiei nr. ______ din data ____________________

SOLICITAM:

Inscrierea in Lista Neagra a Debitorilor care poate fi accesata public pe INTERNET la adresa www.listaneagra.ro, a debitelor/obligatiilor cu urmatoarele caracterisitici:

Creditor[1]:_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Debitor[2]:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Titlul debitului/obligatiei[3]:__________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Valoarea debitului/obligatiei[4]:______________________________________________________

Descrierea debitului/obligatiei:_______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________.

Termenul scadent[5]:_________________________________________________________

Documentul de punere in intarziere[6]numarul si data acestuia:__________________________ ______________________________________________________________________________

Declar ca datele inscrise in acest formular sunt exacte avand deplina cunostinta de faptul ca falsul in declaratii se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului penal cu inchisoare.
DECLAR CA ACCEPT DE PLIN DREPT CHEMAREA MEA IN GARANTIE IN CAZUL IN CARE ADMINISTRATORUL LISTEI NEGRE A DEBITORILOR ESTE ACTIONAT IN JUDECATA DE CATRE DEBITORUL INSCRIS IN BAZA ACESTEI CERERI.

 

Reprezentant legal Creditor Solicitant,

Nume si Prenume___________________________
Functia______________________

Semnatura___________________

L.S._________


[1] Se vor trece toate datele de identificare a Creditorului solicitant (denumire, forma juridica, sediu social, numar de inamtriculare la Reg. Com., CUI sau cod fiscal, telefon, fax, persoana de contact)

[2] Se vor trece toate datele de identificare a Debitorului (denumire, forma juridica, sediu social, numar de inmatriculare la Reg. Com., CUI sau cod fiscal, telefon, fax, persoana contact/reprezentant legal)

[3] Se va trece denumirea, numarul si data documentului care da nastere sau atesta existenta obligatiei (contract, comanda ferma, sentinta judecatoreasca definitiv si irevocabila, etc., precum si denumirea, numarul si data documentului care naste executarea obligatiei de plata – factura -)

[4] Se va trece valoarea individuala a unei singure obligatii sau a unui singur debit asa cum este estimata de Creditor sau, respectiv rezulta din documentul contabil aferent.

[5] Se va trece data la care obligatia trebuia executata potrivit titlului obligatiei sau altui document valabil (factura acceptata, etc.)

[6] In cazul in care nu exista se va trece: “Solicit efectuarea punerii in intarziere de catre Prestator in conditile contractuale mentionate”